කව්සිළුමිණ

DOWNLOAD-බාගත කරන්න (1) තමා මරදස නො දිස්නේ මෙරමා දොස් දිස්නේ නුවන් බැහැර නහමත් තමා මුත් නොදක්නේ කිම් අර්ථය: තමන්ගේ වරදින් බිඳකුදු කෙනෙකුට නොපෙනෙන්නේය. අනුන්ගේ වැරදි පෙනෙන්නේමය (තම) ඇස් බාහිර වටපිටාව…

Continue Reading

සිරිත් මල්දම

DOWNLOAD 01.මහත් සෙත් වඩවන සිරිත් මල්දම බලමින සිරිත් හොඳ දැනගෙන මහත් යසසිරි ලබනු දෙලොවින 02. හොඳ ලෙස හැදීමට හොඳ සිත ඕනෑ හැම විට නරක සිත් ඇති විට නරකමයි සිදු වන්නෙ අපහට 03.නරක සිතකින් නම් හොඳක් නොකළැකි කිසියම් හොඳක් නොකළේ…

Continue Reading
Close Menu