අමාවතුර

බාගතකරන්න -DOWNLOAD ටිබැට් දේශයේ මහායෝගීන් වහන්සේ වන ජෙට්සන් මිලරේපායතිවරන් විසින් ලියන ලද ගීත දහස් ගණනකින් කීපයක් සිංහල පරිවර්තනය කරන ලද අමාවතුර බෞද්ධ ජීවිත යහපත් කිරීමට අවශ්‍ය ඉගැන්වීම් වලින් පරිපූර්ණය.

Continue Reading

කව්සිළුමිණ

DOWNLOAD-බාගත කරන්න (1) තමා මරදස නො දිස්නේ මෙරමා දොස් දිස්නේ නුවන් බැහැර නහමත් තමා මුත් නොදක්නේ කිම් අර්ථය: තමන්ගේ වරදින් බිඳකුදු කෙනෙකුට නොපෙනෙන්නේය. අනුන්ගේ වැරදි පෙනෙන්නේමය (තම) ඇස් බාහිර වටපිටාව…

Continue Reading
Close Menu