සිරිත් මල්දම නැමැති අවවාද සංග්‍රහය 1895 වර්ෂයේ දී කිරිඳිවැල කණිටු විදුහලේ ඇම්. ඇල්. සිල්වා ගුරුමුහන්දිරම් මැතිතුමා විසින් රචනා කරන ලඳි.

සිරිත් මල්දම

DOWNLOAD 01.මහත් සෙත් වඩවන සිරිත් මල්දම බලමින සිරිත් හොඳ දැනගෙන මහත් යසසිරි ලබනු දෙලොවින 02. හොඳ ලෙස හැදීමට හොඳ සිත ඕනෑ හැම විට නරක සිත් ඇති විට නරකමයි සිදු වන්නෙ අපහට 03.නරක සිතකින් නම් හොඳක් නොකළැකි කිසියම් හොඳක් නොකළේ…

Continue Reading
Close Menu