ධර්ම පද ප්‍රධිපය

DOWNLOAD නක්කාවත්තේ ශ්‍රී සුදර්‍ශනාරාමය , හොරොම්බාවේ ශ්‍රී නාගාරාමය යන විහාරද්ව්‍යාධිපති වීරහේනේ විද්‍යාරත්න පරිවේණාධිශ ත්‍රිපිටකාචාර්ය වම්බටුවැවේ ධර්‍මකීර්ති ශ්‍රී ශ්‍රීනිවාස ප්‍රධාන සංඝනායක ස්ථවිරපාදයන් වහන්සේ විසින් සම්පාදනය කරන ලද ධර්‍මපද ප්‍රදීපය .

Continue Reading
Close Menu