කව්සිළුමිණ

DOWNLOAD-බාගත කරන්න (1) තමා මරදස නො දිස්නේ මෙරමා දොස් දිස්නේ නුවන් බැහැර නහමත් තමා මුත් නොදක්නේ කිම් අර්ථය: තමන්ගේ වරදින් බිඳකුදු කෙනෙකුට නොපෙනෙන්නේය. අනුන්ගේ වැරදි පෙනෙන්නේමය (තම) ඇස් බාහිර වටපිටාව…

Continue Reading
Close Menu