සිරිත් මල්දම

DOWNLOAD 01.මහත් සෙත් වඩවන සිරිත් මල්දම බලමින සිරිත් හොඳ දැනගෙන මහත් යසසිරි ලබනු දෙලොවින 02. හොඳ ලෙස හැදීමට හොඳ සිත ඕනෑ හැම විට නරක සිත් ඇති විට නරකමයි සිදු වන්නෙ අපහට 03.නරක සිතකින් නම් හොඳක් නොකළැකි කිසියම් හොඳක් නොකළේ…

Continue Reading
Close Menu