නිදහස දිනාගැනීම-නලින් ද සිල්වා

නිදහස දිනාගැනීම-නලින් ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ නියමුවකු වන නලින් ද සිල්වා මහතා සැබෑ නිදහස දිනා ගත හැක්කේ කෙසේ ද යන්න පහදා ලියූ කෘතියකි.

Close Menu